side-area-logo

Lokalizacja

Par­kowe Maślice to nie tylko nowo­cze­sna archi­tek­tura i prze­strzenne, rodzinne apar­ta­menty. To także dosko­nała loka­li­za­cja, która umoż­li­wia cie­sze­nie się uro­kami przed­mieść – zie­le­nią, ciszą i spo­ko­jem, przy jed­no­cze­snej moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z uro­ków mia­sta, i jego boga­tej oferty społeczno-kulturalnej.

Maślice to obec­nie naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­jąca się dziel­nica Wro­cła­wia, która jest dosko­nale sko­mu­ni­ko­wana z każdą czę­ścią mia­sta. Dzięki Auto­stra­do­wej Obwod­nicy Wro­cła­wia miesz­kańcy Par­ko­wych Maślic mają wszę­dzie bli­sko – zarówno do tęt­nią­cego życiem kulturalno-rozrywkowym cen­trum Wro­cła­wia, jak i do pozo­sta­łych dziel­nic, a także do innych rejo­nów Dol­nego Ślą­ska. Dojazd do pracy, wie­czorne wyj­ście do restau­ra­cji, jak i week­en­dowa, rodzinna eska­pada za mia­sto jest dla miesz­kań­ców Par­ko­wych Maślic banal­nie pro­ste. Na co dzień zaś wiel­kim atu­tem jest sąsiedz­two Parku Maślic­kiego, który szcze­gól­nie doce­nią miło­śnicy bie­ga­nia, spa­ce­rów, roz­ry­wek na świe­żym powie­trzu oraz wła­ści­ciele psów. Miesz­ka­nie w tej oko­licy to sama przyjemność!

mapa_odleglosci