side-area-logo

Deweloper

Spółka PARKOWE MAŚLICE spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią spółka koman­dy­towa jest to spółka celowa, powo­łana przez wspól­ni­ków do zre­ali­zo­wa­nia przed­się­wzię­cia dewe­lo­per­skiego „Par­kowe Maślice”.

Wspól­ni­kami spółki są pod­mioty o boga­tym doświad­cze­niu w branży dewe­lo­per­skiej oraz inwe­sty­cyj­nej. Jed­nym z głów­nych inwe­sto­rów spółka celowa Fun­du­szu Arionn Fun­dusz Inwe­sty­cyjny Zamknięty - Arionn spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią 6 S.K.A. Fun­dusz ten z suk­ce­sem inwe­stuje na rynku kapi­ta­ło­wym ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem inwe­sty­cji na rynku nieruchomości.

Pod­mio­tem powią­za­nym jest także spółka FSP spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią Sp.k., która sku­pia się na dzia­łal­no­ści dewe­lo­per­skiej, inwe­stuje w rynek nie­ru­cho­mo­ści oraz zaj­muje się pozy­ski­wa­niem nowych obiek­tów i tere­nów inwe­sty­cyj­nych. Przy­kła­dowe reali­za­cje to „Lofty Par­kowe” oraz „Apar­ta­menty Tar­ni­nów” w Legnicy.

apartamenty tarninow
Apar­ta­menty Tarninów

Apar­ta­menty Tar­ni­nów przy ul. Choj­now­skiej 96 zostały oddane do użytku w 2009 r. Na prze­strzeni 40 arów powstał kom­pleks 26 apar­ta­men­tów wraz z loka­lami usłu­go­wymi, wydzie­loną strefą par­kin­gową tylko dla miesz­kań­ców, oraz ogro­dem z pla­cem zabaw i miej­scem wypo­czynku dla pozo­sta­łych mieszkańców.

lofty parkowe
Lofty Par­kowe

Lofty Par­kowe to sta­ran­nie zapro­jek­to­wany zespół dwóch budyn­ków miesz­kal­nych o czte­rech peł­nych kon­dy­gna­cjach oraz z piątą w pod­da­szu, na któ­rym urzą­dzono miesz­ka­nia II pozio­mowe. Powstało łącz­nie ok. 60 miesz­kań oraz sze­reg miejsc par­kin­go­wych z czego cześć gara­żo­wych, oraz lokal usługowo-handlowy.