Maślice to pręż­nie roz­wi­ja­jąca się dziel­nica, która jest szcze­gól­nie nasta­wiona na nowe ini­cja­tywy. Z myślą o naj­młod­szych powstał pro­jekt placu zabaw na Alei Śli­wo­wej, któ­rego reali­za­cja jest prze­wi­dziana obok osie­dla Par­kowe Maślice.

Czytaj więcej

Par­kowe Maślice są zlo­ka­li­zo­wane w naprawdę uro­czej dziel­nicy. Bli­sko apar­ta­men­tow­ców znaj­duje się las oraz staj­nia, w któ­rej można rekre­acyj­nie pojeź­dzić konno. W wol­nym cza­sie warto wybrać się na spa­cer nad rzekę, aby móc podzi­wiać piękno

Czytaj więcej

Zachę­camy do obej­rze­nia zdjęć z placu budowy Par­ko­wych Maślic. Pomimo upal­nej pogody, nasze prace prze­bie­gają bar­dzo spraw­nie, zgod­nie z uzgod­nio­nym har­mo­no­gra­mem. Suk­ce­syw­nie reali­zu­jemy zało­żony plan, dla­tego możemy zagwa­ran­to­wać, że apar­ta­men­towce przy Alei

Czytaj więcej

Pre­zen­tu­jemy kolaż zdjęć uka­zu­jący efekty kil­ku­mie­sięcz­nych prac budow­la­nych. Inwe­sty­cja bazuje na roz­wią­za­niach zaczerp­nię­tych pro­sto z natury. Do budowy apar­ta­men­tów miesz­kal­nych zasto­so­wa­li­śmy wyłącz­nie eko­lo­giczne surowce m.in. bloki wapienno-piaskowe marki Silka oraz pre­cy­zyjny

Czytaj więcej
Parkowe Maślice na Targach Mieszkań i Domów

Targi Miesz­kań i Domów to naj­więk­sze wyda­rze­nie pol­skiego rynku nie­ru­cho­mo­ści. Już 5 i 6 wrze­snia w Hali Stu­le­cia we Wro­cła­wiu, sto­isko osie­dla Par­kowe Maślice będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji. Nasi kon­sul­tanci udzielą odpo­wie­dzi na wszyst­kie

Czytaj więcej

Par­kowe Maślice na Tar­gach Domów i Miesz­kań W dniu 7 i 8 marca we wro­cław­skiej Hali Expo odbędą się naj­więk­sze na Ślą­sku targi dewe­lo­pe­rów. Będziemy tam rów­nież i my! Jeśli szu­kasz ide­al­nego miesz­ka­nia – znaj­dziesz

Czytaj więcej

Już roz­po­czę­li­śmy sprze­daż nowych miesz­kań we Wro­cła­wiu na osie­dlu Par­kowe Maślice. Ogrom­nie cie­szymy się z przed­sta­wie­nia Pań­stwu naszej atrak­cyj­nej oferty — może­cie Pań­stwo wybie­rać w pię­trach, metra­żach, tara­sach, ogród­kach, gara­żach, antre­so­lach. Dwa,

Czytaj więcej