Prace nawet mimo mrozu idą pełną parą, a postępy widać gołym okiem.

Czytaj więcej

Prace na budo­wie idą zgod­nie z pla­nem, a postępy widać gołym okiem. Jeste­śmy coraz bli­żej zakoń­cze­nia prac.

Czytaj więcej

Ser­decz­nie zapra­szamy na Dni Otwarte w naszej inwe­sty­cji, które odbędą się w dniach 8–9 paź­dzier­nika, w godzi­nach od 9 do 16. Chęt­nie odpo­wiemy na Pań­stwa pyta­nia i zapre­zen­tu­jemy naj­now­sze promocje.

Czytaj więcej

Pogoda zachęca do spa­ce­rów i chwy­ta­nia pro­mieni słońca w oko­licz­nym parku, tuż obok naszej inwestycji.

Czytaj więcej

W Par­ko­wych Maśli­cach pogoda jak marze­nie, a z oko­licz­nego parku dobie­gają odgłosy przy­rody. Nato­miast prace na placu budowy nadal postępują.

Czytaj więcej

A oto kilka zdjęć z Rodzin­nego Festynu Maślic, któ­rego mie­li­śmy zaszczyt być sponsorem. Zawsze chęt­nie wspie­ramy takie inicjatywy!

Czytaj więcej
Spotkajmy się na 14. Rodzinnym Festynie Maślic!

Pod­czas imprezy orga­ni­zo­wane będą zabawy i kon­kursy dla całej rodziny. O nagrody dla zwy­cięz­ców zadba Spółka Par­kowe Maślice Sp. z o.o. Sp. k. Dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych dostępne będzie biuro sprze­daży wraz ze sto­iskiem

Czytaj więcej

W Par­ko­wych Maśli­cach pogoda dopi­suje, a wio­sna zbliża się wiel­kimi kro­kami. Jej pierw­szym zwia­stu­nem są odgłosy śpie­wa­ją­cych pta­ków docho­dzące z parku tuż obok naszej inwestycji!

Czytaj więcej

Już 12. i 13. marca zapra­szamy na drzwi otwarte, które odbędą się na naszym osie­dlu! Poznaj Par­kowe Maślice i dowiedz się jak uzy­skać wykoń­cze­nie miesz­ka­nia GRATIS.

Czytaj więcej

Prace na budo­wie idą pełną parą, a postępy widać gołym okiem. Co naj­waż­niej­sze, wszystko prze­biega zgod­nie z pla­nem i już w naj­bliż­szym cza­sie pojawi się zada­sze­nie budynku.

Czytaj więcej
Jesienny pakiet korzyści

Do 15 grud­nia mają Pań­stwo oka­zję sko­rzy­stać z jesien­nego pakietu korzy­ści na zakup apar­ta­mentu na naszym osie­dlu. Pro­mo­cja obejmuje: wodne ogrze­wa­nie pod­ło­gowe w łazience lub kuchni, elek­tryczny napęd do rolet, 50% rabatu na miej­sce

Czytaj więcej