Zachę­camy do sko­rzy­sta­nia z naszej promocji: Miesz­ka­nie M04 bud. A –40 000,00 zł Miesz­ka­nie M04 bud. B –40 000,00 zł Powierzch­nia miesz­ka­nia 71 m2 3 pokoje Ogró­dek 47 m2 Taras 13,30 m2 Zadzwoń i zapy­taj +48

Czytaj więcej

Prace nawet mimo mrozu idą pełną parą, a postępy widać gołym okiem.

Czytaj więcej

Prace na budo­wie idą zgod­nie z pla­nem, a postępy widać gołym okiem. Jeste­śmy coraz bli­żej zakoń­cze­nia prac.

Czytaj więcej

Ser­decz­nie zapra­szamy na Dni Otwarte w naszej inwe­sty­cji, które odbędą się w dniach 8–9 paź­dzier­nika, w godzi­nach od 9 do 16. Chęt­nie odpo­wiemy na Pań­stwa pyta­nia i zapre­zen­tu­jemy naj­now­sze promocje.

Czytaj więcej

Pogoda zachęca do spa­ce­rów i chwy­ta­nia pro­mieni słońca w oko­licz­nym parku, tuż obok naszej inwestycji.

Czytaj więcej